Domyślna drukarka przestawia się przy wylogowaniu

Domyślna drukarka zmienia się po wylogowaniu użytkownika z sesji terminalowej

(default printer changes every time user log off from the terminal server)

Podczas pracy z drukarką na pulpicie zdalnym pojawia się problem że po wylogowaniu drukarka przestawia się na drukarkę zainstalowaną np. PdfCreator.

Problem ten pojawia się u niektórych użytkowników pulpitu zdalnego zainstalowanego na Windows Server 2008 R2 64 bit.

Po pierwszym zalogowaniu użytkownik ustawia drukarkę domyślną i ustawienie zostaje zapamiętane.

Po wylogowaniu z terminala i ponownym zalogowaniu trzeba ponownie ustawiać drukarkę domyślną ponieważ drukarka domyślna przestawia się na inną.

Usunięcie wpisów odnośnie drukarki z poniższych wpisów pomaga
HKCU\Printers\Connections 
HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Devices
HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PrinterPorts

Jednak po ponownym zalogowaniu należy drukarkę podłączyć ponownie tym razem ręcznie.

Można też problem z mapowaniem drukarki rozwiązać za pomocą skryptu np. w VisualBasic


Set objNetwork = CreateObject("WScript.Network")
objNetwork.AddWindowsPrinterConnection "\\printserver\printer"
dim objNetwork
set objNetwork = createobject("Wscript.Network")
objNetwork.SetDefaultPrinter "\\printserver\printer"

DrukujE-mail

Disable "Get Windows X" (GWX) notifications

Wyłącza update do windows 10 oraz powiadomienia
Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\GWX] 
"DisableGWX"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\OSUpgrade]
"AllowOSUpgrade"=dword:00000000
"ReservationsAllowed"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate] 
"DisableOSUpgrade"=dword:00000001

DrukujE-mail

OneGet i Chocolatey w systemie Windows 10

OneGet to nic innego jak menadżer pakietów dla powłoki PowerShell, do tego potrzebujemy repozytoria pakietów np z open source rozwiązania chocolatey czy NuGet które działają podobnie jak OneGet.

Na początek uruchamiamy powerShell'a z uprawniemiami administratora

PowerShell Windows PowerShell
Copyright (C) 2015 Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\WINDOWS\system32>

Czytaj dalej

DrukujE-mail

Ninite.com i chocolatey.org

Dwa sposoby jak ułatwić sobie instalacje aplikacji:

Ninite.com - lista kilkudziesieciu aplikacji w jednym instalatorze , zasada jest prosta wchodzimy na strone wybieramy interesujace aplikacje i generujemy jeden plik który całą robote zrobi za nas i to bez naszej ingerencji.

 

 

 

 

 

chocolatey.org - konsolowe narzedzie to instalacji aplikacji, coś tak apt-get, zypper w linuxie, z pomocą powershell'a i AD, świetnie sprawdza się w intalowaniu aplikacji na wielu stanowiskach.

 

 

 

 

Ps. Również Windows 10 doczekał się menedżera pakietów "OneGet" który również może korzysta z repozytów chocolatey

DrukujE-mail

Powershell - zajętość dysków

Get-WMIObject Win32_LogicalDisk | ForEach-Object {$_.FreeSpace=$_.FreeSpace/1MB; $_} | Select DeviceID, FreeSpace | Format-Table -Auto

DrukujE-mail

Płatnik ZUS: Obiekt Nupdater_com nie został poprawnie zainstalowany.

Komunikato błędzie: Obiekt Nupdater_com nie został poprawnie zainstalowany.
Płatnik: wersja 10.01.001
System: Windows 7 pro
Baza: mssql

Uruchamiamy cmd z uprawnieniami administratora i przechodzimy do katalogu gdzie jest zainstalowany płatnik:

Wykomujemy polecenia:

RejAsm.exe ASSECO.IMIR.dll
RejAsm.exe NUpdater_COM.dll
RejAsm.exe NUSZKlient_COM.dll

DrukujE-mail

Kopiowanie plików na zdalną maszyne

Oczywiście sposobów jest kilka, jeden łatwiejszych do ograniecia sposobów to wykorzystanie  PSexec.exe (zestaw PStools) i  komendy net use oraz xcopy

Potrzebujemy:

Pstools  - pobierz
U
działu sieciowego (umnie to bedzie na serwerze \\serwer\pliki)
Domena / cmd

Pkt 1. Musimy dostać się na zdalną maszyne 

U mnie katalog z PStools'ami jest na c:\ 
Uruchamiamy Cmd z uprawnieniami administratora

Czytaj dalej

DrukujE-mail